Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi): Bổ sung quy hoạch sử dụng đất cấp vùng


Việc bổ sung quy định “quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh” là hết sức cần thiết để bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất và là một bộ phận không tách rời của “quy hoạch tỉnh”.

>> 

Tại Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi, các nội dung về quy hoạch được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Theo đó, khoản 2 Điều 61 Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) bổ sung quy định “quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh” là hết sức cần thiết để bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất và là một bộ phận không tách rời của “quy hoạch tỉnh”.

Các nội dung về quy hoạch sử dụng đất tại Luật Đất đai cần thống nhất với Luật Quy hoạch (ảnh: DH)

Tuy nhiên, Luật Quy hoạch 2017 quy định về quy hoạch vùng nhưng chưa quy định “quy hoạch sử dụng đất cấp vùng” nên rất cần thiết bổ sung vào Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) và “quy hoạch sử dụng đất cấp vùng” là một bộ phận không tách rời của “”, để bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất với quy hoạch xây dựng vùng theo quy định của Luật Xây dựng.

Đồng thời, không cần thiết quy định kế hoạch sử dụng đất cấp vùng, mà căn cứ vào quy hoạch sử dụng đất cấp vùng và quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh thì cấp tỉnh xây dựng kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh là phù hợp.

Theo đó, Hiệp hội kiến nghị bổ sung quy hoạch sử dụng đất cấp vùng: “3. Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được lập ở cấp quốc gia, cấp vùng, cấp tỉnh và cấp huyện phải đáp ứng yêu cầu thực hiện chiến lược phát triển kinh tế – xã hội nhanh, bền vững; bảo đảm quốc phòng, an ninh. Riêng cấp vùng chỉ lập quy hoạch sử dụng đất vùng”.

>> 

Đồng thời, kiến nghị thống nhất về thời kỳ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) với thời hạn quy hoạch đô thị, rà soát quy hoạch đô thị theo Luật Quy hoạch đô thị 2009.

Cần thống nhất về thời kỳ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Hiệp hội nhận thấy, Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) về “căn cứ lập kế hoạch sử dụng đất cấp huyện” là bao gồm cả trường hợp phát sinh nhu cầu sử dụng đất “đột xuất” của “các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân” trong năm kế hoạch, nhưng do chưa quy định thật rõ nên cần bổ sung quy định cho phép “cập nhật nhu cầu sử dụng đất” này của “các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân” vào “kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện”.

Bởi lẽ, theo quy trình thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt “kế hoạch sử dụng đất cấp huyện” thường được thực hiện hoàn thành vào cuối năm trước hoặc đầu năm kế hoạch, nên các nhu cầu sử dụng đất “đột xuất” của doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đều phải chờ bổ sung vào “kế hoạch sử dụng đất cấp huyện” năm tiếp theo.

Bên cạnh đó, quy định về rà soát quy hoạch sử dụng đất được thực hiện theo định kỳ 05 năm để điều chỉnh phù hợp với tình hình phát triển kinh tế – xã hội trong từng giai đoạn chưa thật phù hợp với yêu cầu rà soát quy hoạch sử dụng đất cấp huyện trong từng giai đoạn 03 – 05 năm, chứ không nên quy định “cứng” là “rà soát quy hoạch sử dụng đất cấp huyện theo định kỳ 05 năm”.

Đánh giá của bạn:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *